Shinjuku, Tokyo, 2017

Title: Shinjuku

Date and place: Shinjuku, Tokyo, 2017

Categoría: